Geheimhoudingsverklaring

  1. Door bemiddeling van Gebbing Makelaardij onderzoekt ondergetekende de mogelijkheid tot overname van te koop aangeboden ondernemingen en/of terreinen uit haar portefeuille
  2. De ondergetekende is zich ervan bewust dat de informatie die zowel schriftelijk als mondeling wordt verstrekt, evenals de onderhandelingen die in verband met de prijsvorming of anderszins gevoerd worden, vertrouwelijk is en derhalve voor derden geheim gehouden dient te worden.
  3. Deze geheimhoudingsplicht zal ondergetekende eveneens opleggen aan eventuele compagnons en/of door hem te raadplegen in- of externe adviseurs.
  4. Ondergetekende zal de verstrekte informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor het verstrekt wordt, n.l. mogelijke overname van het onderhavige project en zal zich onthouden van gebruik voor ieder ander doel, en zal deze informatie eveneens niet zodanig gebruiken dat de belangen van Gebbing Makelaardij of de eigenaar hierdoor geschaad worden.
  5. Ondergetekende verklaart dat hij zich ertoe verbindt geen contact op te nemen met de onderneming, haar werknemers, leveranciers, afnemers en overheidsinstanties voor het inwinnen van inlichtingen en evenmin met andere derden ter zake van dit project in contact te treden, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verkregen van Gebbing Makelaardij.
  6. Ondergetekende is bekend met het feit dat indien hij op enigerlei wijze handelt in strijd met deze geheimhoudingsverklaring door Gebbing Makelaardij en/of de eigenaren gerechtelijke stappen tegen ondergetekende zullen worden ondernomen, en waarvan de kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van ondergetekende zullen komen.
  7. Deze geheimhoudingsverklaring heeft geen betrekking op informatie die algemeen bekend is of mag worden verondersteld.
  8. Deze geheimhoudingsverklaring geldt voor onbepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.